Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky) upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo uzavírané mezi společností HASMI s r.o., IČO 26819601, a kupujícím a objednatelem.
2. Prodávajícím a zhotovitelem je obchodní společnost HASMI s r.o., se sídlem Dobrá, Dobrá 324, PSČ 739 51, IČO 26819601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26685 (dále jen „HASMI“). Společnost HASMI s r.o. je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby. Telefonické spojení tel.: +420 732 779 015, e-mail: info@hasmi.cz.

Provozovna Ostrava:
U Řeky 834
720 00 Ostrava
+420 732 779 015
info@hasmi.cz

3. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s HASMI, nebo s ní jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
6. Ustanovení odchylná od těchto podmínek je možné sjednat v individuální kupní smlouvě či smlouvě o dílo. Odchylná ujednání v těchto individuálně sjednaných smlouvách mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.
7. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy a smlouvy o dílo, které byly uzavřeny v době jejich platnosti a účinnosti, a to bez ohledu na formu, v níž byly tyto smlouvy uzavřeny.
8. HASMI je oprávněno tyto Obchodní podmínky změnit. Změnu Obchodních podmínek zveřejní jejich vyvěšením na svém webu v sekci Obchodní podmínky nebo jiným vhodným způsobem. HASMI je oprávněno změnit zejména ceny zboží, platební a dodací podmínky a výši nákladů na dopravu zboží k zákazníkovi. Zákazník, který uzavřel s prodávajícím smlouvu zavazující k opětovným plněním, má právo změnu Obchodních podmínek odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, nejpozději však do 14 dnů poté, kdy mají změny Obchodních podmínek nabýt účinnosti. Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Nevyužije-li zákazník včas práva výpovědi, má se za to, že se změnou Obchodních podmínek souhlasí. V případě, že zákazník využije včas práva výpovědi, řídí se smluvní vztah i nadále až do uplynutí konce výpovědní doby dosavadními Obchodními podmínkami. Změnou Obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá v době účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.


II. Kupní smlouva


1. Objednávky na zboží a služby jsou přijímány – osobně na provozovnách prodávajícího, písemně, e-mailem, telefonicky a přes e-shop. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě opakované objednávky učiněné kupujícím, který v předchozím obchodním styku neplnil řádně své smluvní povinnosti.
2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil.
3. Náležitosti objednávky (neplatí při jednorázové koupi zboží v provozovnách prodávajícího bez předchozí objednávky)

Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
• jméno a příjmení
• název firmy (pokud se jedná o firmu)
• IČO, DIČ (pokud se jedná o firmu)
• telefon a e-mail spojení
• adresu pro zaslání zboží
• adresu pro fakturaci
• název a počet objednávaného zboží
• způsob platby
• (cena zboží a balení a přeprava)

Dle podmínek o ochraně osobních údajů GDPR - Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

 

III. Uzavření smlouvy


1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka učiněná kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena doručením závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícímu. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Uzavření smlouvy HASMI neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem či telefonicky.
2. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně 10 let od jejího uzavření, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
3. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
4. Cena zboží

Informace o ceně zboží jsou prodávajícím prezentovány na internetových stránkách či v ceníku zaslaném kupujícímu. Cena zboží je sjednána uzavřením kupní smlouvy. Tyto ceny jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
K ceně zboží se vždy připočítává DPH v aktuální zákonné sazbě. K ceně zboží se dále připočítávají náklady na balení a dopravu. Tyto náklady prodávající neúčtuje při osobním odběru zboží z provozoven.
Změna technických parametrů zboží je vyhrazena.
Kupující má možnost se před provedením objednávky a uzavřením kupní smlouvy seznámit s celkovou cenou zboží včetně DPH a nákladů na balení a dopravu zboží. Tato cena bude uvedena v objednávce a potvrzující přijetí objednávky.
Poskytování slev
Na zboží určené pro další prodej prodávající může poskytnout obchodní slevu. Další slevy pro odběratele a prodejce poskytuje prodávající po osobním jednání.

 

IV. Platební podmínky


1. Platba v hotovosti
Kupující se zavazuje zaplatit finanční částku hotově při převzetí zboží.
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."
2. Platba kartou
Platba kartou je možná v e-shopu HASMI, na stránkách www.hasmi-eshop.cz
3. Platba dobírkou
4. Platba fakturou
Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti na základě faktury vystavené prodávajícím. Rozhodným okamžikem pro fakturaci zboží je dodání zboží nebo předání zboží prvnímu dopravci. Faktura je splatná do 14 dnů od dodání zboží, eventuálně předání zboží prvnímu dopravci v případě, kdy prodávající zajišťuje i dopravu zboží.
5. Platba placením zálohy

 

V. Tolerance


1. Aby výrobky plnily požadovanou funkci a byl zaručen jejich spolehlivý provoz, musejí být vyrobeny v určité přesnosti. Přesnost se vyjadřuje tzv. (povolenou) výrobní odchylkou, často nazývanou jako "tolerance". Pokud skutečný rozměr výrobku leží v tzv. tolerančním poli, je správně vyroben. Standardně jsou toleranční pole uváděna ve výkresové dokumentaci. Pokud zákazník nestanoví žádné tolerance, má se za to, že zákazník souhlasí s níže definovanými tolerancemi:

produkt

parametr

tolerance

pryže v rolích

šířka a délka role

+/- 2%

tvarový výrobek

délkový rozměr

+/- 3 %

profily

celková délka

+/-10%

Hadice, dopravníkové pásy, folie

celková délka

+/- 2% (dle ISO EN 853-857)

Kompaktní pryžový profil

Rozměr profilu v řezu

tolerance rozměrů profilu v řezu standardně dle ISO 3302-E2

Mikroporézní pryžový profil

Rozměr profilu v řezu

tolerance rozměrů profilu v řezu standardně dle ISO 3302-E22. Rozměry, které nejsou realizovány v rámci naší výroby, se řídí tolerancemi deklarovanými naším dodavatelem vstupního materiálu. Na vyžádání zákazníka jsou k dispozici.

 

VI. Dokumentace k produktům a službám


V případě, že zákazník požaduje ke zboží nebo službě jinou dokumentaci, než kterou je dodavatel z legislativního hlediska povinen dodat, musí tento požadavek uvést písemně v rámci závazné objednávky. Později nemusí být požadavku vyhověno. Poskytnutí dokumentace může být zákazníkovi zpoplatněno. Všeobecně se jedná o různá prohlášení, certifikáty, zkušební zprávy, apod.

 

VII. Reklamační řád


Místem pro uplatnění reklamace je HASMI s.r.o. U Řeky 834, 720 00 Ostrava.

Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.). V případě zaslání zboží k reklamaci touto formou je kupující povinen přiložit "Reklamační formulář", který je součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a je k dispozici na jeho internetových stránkách (www.hasmi-eshop.cz), jakož i na adrese sídla prodávajícího.
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu zálohu z kupní ceny v dohodnuté výši a dohodnuté době. Při platbě zálohou předem je zboží expedováno až po zaplacení zálohy v plné výši, tj. po připsání částky na účet prodávajícího nebo po doručení bankovního výpisu z bankovního účtu kupujícího či jiného potvrzení banky dokládajícího řádné zaplacení zálohy.
Při nedodržení termínu splatnosti Vám bude z neuhrazené částky účtován za každý den prodlení úrok z prodlení dle zákona. Balné 200 Kč účtujeme neregistrovaným zákazníkům, kdy je objednávka do 500 Kč bez DPH a dopravy.


VIII. Dodací podmínky


Místo a termín dodání
1. Místo dodání zboží se řídí požadavky kupujícího, termín dodání zboží se řídí požadavky kupujícího a možnostmi prodávajícího.
2. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak.
3. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech prodlení z důvodů na straně kupujícího nebo výrobce zboží, jakož i z jiných nepředvídatelných důvodů, které prodávající nemůže ovlivnit. Nastane-li některý z uvedených důvodů, a prodávající kupujícího o této situaci přiměřeně informuje, není kupující oprávněn požadovat po prodávajícím sankce z takového prodlení.
4. Dojde-li k prodlení dodávky zboží z důvodů na straně kupujícího či dle požadavku kupujícího, je prodávající oprávněn disponovat s předmětem plnění jiným způsobem a kupujícímu dodat náhradní zboží v přiměřeně prodloužené lhůtě spolu s vyúčtováním nákladů na skladování.
5. Prodávající doporučuje, aby kupující bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od dopravce převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu dopravce a tuto skutečnost dát neprodleně na vědomí prodávajícímu. Nesplnění této povinnosti má za následek zánik nároků plynoucích z vadného plnění.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ
• Nesprávné objednání
• Stornování objednávky
• Nepřevzetí zboží

Zboží možno vrátit po dohodě s pracovníkem odbytu, čisté a nepoškozené ve stavu, aby firmě HASMI nevznikly další náklady (např. službou na vlastní náklady)
Ke zboží musí být zpracována a doplněna tato Návratka, která bude ke zboží přiložena (je ve formátu Excel).
Formát PDF k vytištění, doplnění a zaslání se zbožím je ke stažení zde.

Na navrácené zboží bude vystaven dobropis, který bude krátit hodnotu zboží za těchto pravidel:
• na koncovky a spony: -10 %
• na celé výrobní balení hadice a pryže: -10 %
• na úřez menší než je 1/2 výrobního balení hadice a pryže: -30 %
• na úřez menší než je 1/3 výrobního balení hadice a pryže: -50 %

Vrácení zboží:
Vrácení zboží je možné dle znění §53 Občanského zákoníku a to ve lhůtě 14 dní, pokud není se zákazníkem sjednáno jinak. Při vrácení zboží je kupující povinen předložit doklad o zakoupení zboží u prodávajícího. Vrátit zakoupené zboží je možné pouze v neponičeném a kompletním obalu, včetně veškerého příslušenství. Zboží je možno vrátit pouze ve stavu, v jakém bylo zakoupeno, a nesmí vykazovat známky poškození nebo používání. Veškeré úřezy hadic a pryžových desek je možné vrátit pouze po předchozí domluvě s prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo zboží z úřezu nepřijímat zpět pro jeho další neprodejnost (§53 odst.8c).


IX. Bezpečnost a ochrana informací


1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů GDPR, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu se sídlem v Dobré, Dobrá 324, 739 51 Dobrá. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře.
2. Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené HASMI pro marketingové účely poskytuje dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený HASMI pro marketingové účely je platný po dobu 10 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím. Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit tím, že si využije kontaktního formuláře nebo Prodávajícího kontaktuje prostřednictvím emailu na info@hasmi.cz
Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy zde.
V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
3. HASMI může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, HASMI pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.


X. Bezpečnost a ochrana osobních údajů


Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Prohlášení o ochraně osobních údajů.
Společnost HASMI s. r.o., prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti HASMI.
Jaké údaje shromažďujeme?
Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.
K čemu údaje slouží?
Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.
Na základě tohoto Vám pak můžeme nabídnout další speciální služby, které jsou určeny pouze vybraným zákazníkům.
V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na info@hasmi.cz
Jak jsou zabezpečeny nákupní terminály v prodejnách?
Tyto počítače neukládají žádné informace do paměti "cache" ani jako cookies či jinou formou, je znemožněno pamatování jakýchkoliv hesel, je znemožněno automatické doplňování formulářů. Všechny tyto počítače jsou zabezpečeny proti konfiguračním změnám a pravidelně kontrolovány a hlídány proti zneužití.
Jak používáme cookie
Společnost HASMI plně respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví naše internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících vedou ke zkvalitnění služeb.

Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme za použití těch nejmodernějších technologií a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu (např. dopravcům, kteří vám doručují objednané zboží). V některých případech nám však poskytnutí osobních údajů může ukládat zákon.


XI. Reklamace


1. Zákazník je povinen si zboží či dílo co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Pokud se po jeho převzetí projeví vady zboží, má zákazník právo uplatnit u společnosti HASMI reklamaci tohoto vadného zboží. Oznámení vad učiní zákazník vyplněním on-line formuláře na internetových stránkách společnosti nebo na kterékoliv pobočce, a to bezodkladně. Zákazník je povinen uplatnit vady zboží nejpozději ve lhůtě 6 měsíců od převzetí nebo dodání zboží.
2. Při reklamaci je zákazník povinen uvést zejména IČO a provozovnu, pro kterou zboží odebral, číslo objednávky, datum dodání zboží, druh a množství reklamovaného zboží, důvod reklamace. Předmětem reklamace se stává pouze ta část zboží, kterou zákazník doručil společnosti HASMI k reklamaci. Pokud zákazník předal společnosti HASMI zpět pouze část jemu dodaného zboží, bude nepředaná část zboží považována za dodanou v bezvadném stavu, pokud nebylo dohodnuto jinak.
3. Společnost HASMI neodpovídá za vady zboží v případě, že:
• zákazník o vadě při převzetí věděl, a přesto zboží převzal
• vadu zboží způsobil sám zákazník tím, že zboží používal v rozporu s návodem na jeho použití, skladování nebo obecně známá pravidla pro jeho použití či skladování, nebo jiným způsobem,
• byla pro vadu zboží poskytnuta sleva z ceny zboží,
• vada vznikla v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním nebo jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo po uplynutí životnosti zboží,
• vada vznikla zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součásti.
4. HASMI vyřídí reklamaci do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace zákazníkem, o čemž vyrozumí zákazníka e-mailem, nebo telefonicky.
5. V případě, že vada zboží nebude podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na:
• odstranění vady, nebo
• přiměřenou slevu z kupní ceny.
6. V případě, že vada zboží bude podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na jednu z následujících variant:
• odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího zboží,
• odstranění vady opravou věci,
• přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
• odstoupení od smlouvy.
Podstatným porušením smlouvy se myslí taková vada, o níž muselo HASMI vědět již v době předání zboží a zároveň o ní nevěděl ani ji nemohl předvídat zákazník. V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení smlouvy.
7. Tato ujednání týkající se reklamace zboží se přiměřeně užije i pro reklamaci díla dle smlouvy o dílo dle článku IV. těchto obchodních podmínek.
8. Rozdílnost odstínů barev nelze vzhledem k individuálnímu vnímání barev považovat za vadu. Toto neplatí v případě, že je u nabízeného produktu uvedena konkrétní barva dle vzorníku RAL.


XII. Opravy


1. Opravou je rozuměn soubor úkonů, jimiž je opotřebovaný nebo poškozený výrobek zákazníka vrácen do použitelného stavu. Výrobkem určeným k opravě je opotřebovaný nebo poškozený výrobek, na který se již nevztahovala záruční lhůta nebo se jedná o výrobek zakoupený u jiného prodejce.
2. V případě, že si zákazník přeje na svém výrobku provést opravu či výměnu a poskytne k opravě své vlastní komponenty, bere na vědomí, že na tyto komponenty, jejich kvalitu či funkčnost neposkytne HASMI žádnou záruku. Reklamace nemůže být uplatněna ani v případě pozdějších skrytých vad.
3. Nepodaří-li se provést opravu z technických nebo jiných důvodů, nebo odstoupí-li objednavatel od smlouvy, bude výrobek uveden do původního stavu pouze v případě, je-li to technicky možné a HASMI si může nárokovat uhrazení nákladů spojených s touto činností.
4. HASMI se v rámci opravy zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné komponenty na náklady zákazníka, nepožaduje-li zákazník vrácení vadných komponentů po provedené opravě.
5. Zákazník bere na vědomí, že HASMI neručí za jakékoliv náklady, které vyvstanou v souvislosti s opravou výrobku, tj. například ušlý zisk.
6. Zákazník před započetím úkonu opravy potvrzuje seznámení se s těmito podmínkami vlastnoručním podpisem předloženého prohlášení.


XIII. Vrácení zakoupeného zboží


1. HASMI umožňuje svým zákazníkům vrátit zakoupené zboží za podmínek uvedených dále. Vrácení zboží je poskytováno jako služba těm, kteří si ji dobrovolně přejí využít.
2. Zboží k vrácení musí být nepoužité, kompletní a musí být ve stavu způsobilém dalšího prodeje.
3. Vrácení zboží je možné do 14 pracovních dní od data zakoupení.
4. V případě vrácení zboží si HASMI může účtovat poplatek až do výše 50 % prodejní ceny u katalogového zboží a až 50 % prodejní ceny u zboží upravovaného nebo vyráběného na míru.
5. HASMI si vyhrazuje právo vrácení zboží zcela odmítnout.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 31.12.2020.